61 Unirii Boulevard, Bl. F3, Entrance 4, 2nd floor, Apt. 208, District 3, 030828, Bucharest

Înființare SRL-D în România

Updated on Monday 26th November 2018

Bună ziua, mă interesează să îmi deschid o afacere pentru prima dată și am auzit de un tip de societate, SRL-D. Îmi puteți oferi mai multe detalii?

SRL-D este un tip de societate cu răspundere limitată-debutant care funcționează pe durată nedeterminată și care poate fi înființată de către întreprinzătorii care nu au mai deținut până acum nicio afacere.

Că mod de organizare, acest tip de societate se înființează de către unul sau cel mult 5 întreprinzători asociați debutanți. Această este administrată de către un asociat unic sau de către unul sau mai mulți dintre asociați.

În ceea ce privește obiectul de activitate, SRL-D poate deține maxim 5 grupe de activitate care sunt prevăzute în clasificarea activităților din economia națională, însă din aceste grupe de activitate nu pot face parte următoarele activități: tranzacțiile imobiliare, intermedierile financiare și asigurările, producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, alcool, tutun, plante, substanțe care se află sub controlul național, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activitățile de jocuri de pariuri și noroc precum și activitățile care sunt excluse de către normele europene pentru care nu se poate acordă ajutor de stat.

Statutul de SRL-D se pierde automat la dată de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la înființarea societății.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un întreprinzător debutant sunt următoarele:

● să aibă capacitate juridică de exercițiu deplină;

● să nu mai fi deținut și să nu dețînă calitatea de acționar ori asociat al unei întreprinderi care a fost constituită în Spațiul Economic European, anterior datei de înmatriculare a societății în registrul comerțului, condiție care trebuie susținută de completarea unei declarații pe propria răspundere că îndeplinește condițiile acestui paragraf – această declarație se va depune la registrul comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societății;

● să înființeze pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în virtutea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale O.U.G. nr. 6/2011.

Care sunt avantajele pe care mi le poate oferi această formă de societate cu răspundere limitată?

Înregistrarea și înființarea unei SRL-D are numeroase avantaje, și anume:

● este scutită de plata taxelor aferente operațiunilor de înmatriculare care se efectuează la registrul comerțului pentru înregistrarea societății, precum și de plata taxei de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

● se acordează o alocație nerambursabilă în valoare de 50% din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, în limita sumei de 10.000 de euro sau a echivalentului în lei a acestei sume;

● în cazul contractării unor credite de către întreprinzător în scopul desfășurării activității SRL-D, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita unei sume de 80.000 de euro sau a echivalentului în lei a acestei sume;

● angajatorii sunt scutiți de plata contribuțiilor de asigurări sociale pe care le datorează pentru veniturile corespunzătoare timpului lucrat de către cel mult 4 salariați, angajați pe durată nedeterminată;

● întreprinzătorii pot primi instruire, sprijin și consiliere din partea O.T.I.M.M.C. ( Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație) în a cărui rază de competență își are SRL-D sediul social.

Există obligații specifice care trebuie respectate în cadrul unei SRL-D?

Da, în afară de obligațiile generale valabile pentru orice fel de operator economic, întreprinzătorii debutanți trebuie să respecte, prin  intermediul SRL-D, anumite obligații caracteristice:

● trebuie să reinvestească anual minim 50% din profitul care a fost realizat în anul fiscal anterior;

● trebuie să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, precum și să mențînă în activitate minim 2 salariați, însă doar în situația în care a accesat finanțarea de 10.000 euro din partea statului;

● trebuie să notifice în scris înființarea SRL-D către O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la dată înregistrării, pentru a fi luat în evidență;

● trebuie să depună situațiile financiare semestriale și anuale și să facă dovadă înregistrării acestora la autoritățile competențe, precum și să întocmească un raport semestrial de progres.

Care sunt actele necesare și procedura înființării unei SRL-D și cum mă poate ajută Darie, Manea & asociații în acest proces?

După verificarea disponibilității și a rezervării firmei, care se completează cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor, precum și a încheierii actului constitutiv, aveți nevoie de următoarele documente:

→ cererea de înregistrare, în original;

→ anexă referitoare la înregistrarea fiscală, disponibilă pe site-ul O.N.R.C.;

→ declarație pe proprie răspundere care se semnează de cățre asociați sau de către administratori care să facă dovadă faptului că persoană juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, al protecției mediului și a muncii;

→ dovadă de verificare a disponibilității și a rezervării firmei, în original;

→ acordul pentru utilizarea denumirii, dacă este cazul;

→ actul constitutiv, în original;

→ documentul prin care se face dovadă dreptului de folosință asupra spațiului care are destinația de sediu social;

În cazul în care nu dispuneți de un spațiu pentru stabilirea sediului social, întrucât știm cât de dificil este acest lucru, Darie, Manea&asociații vă pune la dispoziție locații pentru stabilirea sediului social al societății dumneavoastră, în baza contractului de asistență juridică încheiat împreună cu societatea noastră, pentru o durată de 1 an, în baza unui onorariu accesibil.

→ o cerere care se adresează ANAF, în scopul obținerii unui certificat emis de administrația financiară competentă, prin care se face dovadă faptului că nu a fost înregistrat un alt document de înstrăinare a dreptului de folosință, cu titlu oneros sau gratuit, asupra imobilului cu destinație de sediu social;

→ copie după dovadă privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de către asociați la capitalul social;

→ actele referitoare la proprietatea pentru aporturile în natură subscrise și vărsate în momentul constituirii;

→ declarații pe propria răspundere, în original, de către fondatori/cenzori/administratori ori alte persoane fizice care reprezintă persoană juridică numită administrator sau cenzor, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor legale pentru deținerea acestor calităti;

→ declarații pe propria răspundere, în original, date de către fondatori, din care să rezulte că nu au mai deținut și nu dețîn calitatea de acționar sau asociat în cadrul vreunei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European, anterior datei de înmatriculare a societății în registrul comerțului;

→ copie după actele de identificare ale fondatorilor, cenzorilor, administratorilor sau auditorilor persoane fizice;

→ specimenele de semnătură ale reprezentanților societății, în original;

Echipa noastră vă stă la dispoziție în procesul de verificare la Registrul Comerțului a trei variante de denumire, prin achitarea costului unei singure cerei, în scopul de a facilita demersurile de înregistrare a societății dumneavoastră.

Societatea de avocați Darie, Manea&asociații este dedicată satisfacerii așteptărilor dumneavoastră. Echipa noastră oferă consultanță de specialitate și asigură realizarea cu succes a înregistrării societății pe care v-o doriți în maxim 4 zile de la dată depunerii cererii de înregistrare a societății comerciale, precum și reprezentarea în fața judecătorului delegat și înmânarea certificatului de întegistrare a societății. Apelați cu încredere la echipa noastră!

Related content

Latest articles