We use cookies for statistical purposes.

 • Bd. Unirii Nr. 61, Bl. F3, Sc. 4, Et. 2, Ap.208, sector 3, cod postal 030828, Bucuresti
 • office(at)rolegal.com
 • (+40) 723.500.027

Permisul de ședere pe termen lung în România

Cine poate cere dreptul de ședere pe termen lung în România și în ce condiții se acordă acesta?

Primul pas în obținerea dreptului de ședere pe termen lung este solicitarea acordării acestui drept la formățiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți.

Acest drept poate fi solicitat atât în calitate de membru de familie al unui cetățean român, cât și pentru un alt scop al șederii dumneavoastră în România, precum: reîntregirea familiei, întreprinderea unor acțiuni de ordin comercial s.a.

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea dreptului de ședere pe termen lung în România sunt următoarele:

 • dețineți un drept de ședere continuă pe teritoriul României în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, în următorul mod:
 • perioada de absența de pe teritoriul României este mai mică de 6 luni consecutive și nu depășește în total 10 luni;
 • nu a fost dispusă nici o măsură de îndepărtare de pe teritoriul național împotriva dumneavoastră.

La stabilirea perioadei de ședere continuă și legală se ia în calcul jumătate din perioada de ședere în scop de studii. Cu toate acestea, la stabilirea acestei perioadei nu se va lua în calcul dreptul de ședere conferit de viza de scurtă ședere, șederea conferită de viza diplomatică sau de serviciu și nici șederea obținută pentru desfășurarea de activități că lucrător sezonier.

Este util de știut faptul că această perioada se poate reduce la 4 ani în situația în care v-a fost recunoscut statutul de refugiat sau vi s-a acordat protecție subsidiară în România în funcție de gradul de integrare în societate.

De asemenea, dacă v-a fost recunoscut statutul de refugiat sau ați obținut protecție subsidiară în România, și sunteți căsătorit de cel puțîn 5 ani cu un cetățean român, această perioada se va reduce la jumătate.

 • puteți face dovadă deținerii mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim net pe economie, cu excepția străinilor membri de familie ai cetățenilor români;
 • faceți dovadă asigurării sociale de sănătate;
 • faceți dovadă deținerii legale a spațiului de locuit;
 • cunoașteți limba română cel puțîn la un nivel satisfăcător;
 • nu prezențați un pericol pentru ordinea publică și siguranță națională.

Străinilor de origine română sau născuți în România, precum și celor a căror ședere este în interesul statului român li se poate acordă dreptul de ședere pe termen lung  prin îndeplinirea unicei condiții de a nu prezența pericol pentru ordinea publică și siguranță națională.

Minorilor ai căror părinți sunt titulari ai unui drept de ședere pe termen lung li se poate acordă același statut fără îndeplinirea condiției privind deținerea unui drept de ședere continuă pe teritoriul României în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii. În cazul în care numai unul dintre părinți este titular de drept de ședere pe termen lung, este necesar consimțământul celuilalt părinte, în formă autentică.

Străinilor care fac dovadă că au efectuat investiții de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acordă dreptul de ședere pe termen lung dacă pot face dovadă îndeplinirii ultimelor patru condiții prezentate anterior.

Dreptul de ședere pe termen lung acordat posesorilor de Carte albastră a UE care au avut un drept de ședere continuă pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, în calitate de posesori ai Cărții albastre a UE, în cazul în care din acești 5 ani, 2 ani au avut drept de ședere continuă în cei 2 ani anteriori datei de depunere a cererii, în calitate de posesor al Cărții albastre a UE, pe teritoriul României, este obținut sub condiția îndeplinirii cumulative a următoarele cerințe:

 • în perioada menționată nu au absentat de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene pe o durata mai mare de 12 luni consecutive iar perioada de absența nu depășește 18 luni în total;
 • în acest timp nu a fost dispusă nicio măsură de îndepărtare de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene împotriva străinului în cauza;
 • dovedesc deținerea mijloacelor de întreținere la nivelul salariului minim brut garantat în plata, excepție făcând străinii membri de familie ai cetățenilor români;
 • fac dovadă asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
 • fac dovadă deținerii legale a spațiului de locuit;
 • cunosc limba română cel puțîn la un nivel satisfăcător;
 • nu prezintă pericol pentru ordinea publică și siguranță națională.

Ce durata de valabilitate are dreptul de ședere pe termen lung conform legislației române?

Permisul de ședere pe termen lung se acordă pentru o durata de 10 ani în situația în care sunteți membru de familie al unui cetățean român, respectiv pe o durata de 5 ani în cazul în care scopul șederii dumneavoastră se încadrează în cele prevăzute de lege.

Poate dreptul de ședere pe termen lung să fie revocat? Dacă da, în ce condiții?

Da, dreptul de ședere pe termen lung încetează în următoarele situații:

 • în cazul anulării sau revocării;
 • în cazul obținerii unui drept de ședere pe termen lung pe teritoriul altui stat;
 • în cazul absenței de pe teritoriul statului român pentru o perioada mai mare de 12 luni consecutive, cu excepția situației în care în această perioada ați beneficiat de un drept de ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene;
 • în văzul absenței de pe teritoriul statului român pe o perioada mai mare de 6 ani consecutivi, chiar și dacă în această perioada ați fost beneficiar al unui drept de ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene;
 • la cerere;
 • la dobândirea cetățeniei române sau în cazul absenței de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, pe o perioada mai mare de 2 ani consecutivi, a persoanei care deține un drept de ședere pe termen lung, posesor al unui permis de Ședere pe termen lung cu mențiunea «Fost posesor de Carte albastră a UE», sau a membrilor săi de familie cărora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.

Cum se face solicitarea pentru șederea pe termen lung în România, ce documente sunt necesare?

Pentru solicitarea unui permis ședere pe termen lung în România este necesar să depuneți o cerere însoțită de următoarele documente:

 • documentul de trecere a frontierei de stat, în original și copie;
 • acte doveditoare privind deținerea legală a spațiului de locuit;
 • acte doveditoare privind mijloacele de întreținere;
 • dovadă asigurării sociale de sănătate;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat de autoritățile române;
 • documentele de stare civilă, atunci când este cazul;
 • dovadă achitării taxelor.

Cererile privind acordarea dreptului de ședere pe termen lung sunt soluționate în maximum 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestui termen cu până la 3 luni.

În cazul în care cererea este aprobată, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării trebuie să depuneți următoarele documente anexate cererii de eliberare a permisului de ședere pe termen lung:

 • documentul de trecere a frontierei;
 • actele doveditoare privind spațiul de locuit;
 • dovadă achitării taxelor.

Există șanse să mi se refuze dreptul de ședere pe termen lung în România?

Da, există posibilitatea refuzarii acordării unei permis ședere pe termen lung în România.

Refuzul, precum și motivele care argumentează formularea acestuia, se vor comunica în scris, solicitantului în termen de 15 zile lucrătoare de la soluționarea cererii.

Refuzul acordării dreptului de ședere pe termen lung poate fi atacat în termen de 30 de zile de la dată comunicării, la Curtea de Apel București.

Refuzul acordării dreptului de ședere pe termen lung nu produce efecte juridice asupra dreptului de ședere al titurului cererii.

Care sunt drepturile de care beneficiază titularii permisului de ședere pe termen lung în România?

Titularii unui drept de ședere pe termen lung beneficiază, în condițiile legii, de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește:

 • accesul la piață muncii pe teritoriul României fără autorizație de muncă, în baza unui contract individual de muncă avizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • accesul la toate formele și nivelurile de învățământ și de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu, echivalarea studiilor și recunoașterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competență și a calificărilor profesionale;
 • securitatea socială și protecția socială;
 • asistență medicală și socială;
 • deduceri de impozit pe venitul global și scutiri de taxe;
 • accesul la bunuri și servicii publice, inclusiv obținerea de locuințe;
 • libertatea de asociere, afiliere și apartenența la o organizație sindicală sau profesională.

Cum își pot străinii stabili un domiciliu în România?

Străinii titulari ai unui drept de ședere pe termen lung au dreptul să își stabilească sau să își schimbe domiciliul pe teritoriul României, în aceleași condiții că și cetățenii români.

Pentru a află mai multe despre cum puteți obține dreptul de ședere pe termen lung în România,  prin firma noastră de avocatură, ne puteți contacta. Oferim consultații legale gratuite.